Pomiary elektryczne

Badania powykonawcze instalacji elektrycznych

Po wykonaniu instalacji w budynku, przed oddaniem do użytkowania, instalacje elektryczne powinny być poddane badaniom powykonawczym. Także, zgodnie z prawem budowlanym, istniejące już instalacje w obiektach powinny być poddane badaniom okresowym. Czas badań wynika z warunków i środowiska w jakich zostały ułożone instalacje elektryczne. Najczęściej jest to od jednego roku do 5 lat.

Wykonujemy

1.    izolacji przewodów i kabli oraz ciągłości żył;
2.     wyłączników różnicowo-prądowych; 
3.    skuteczności zerowania gniazd 230V, siłowych oraz urządzeń;
4.    uziemienia, ciągłości instalacji wyrównawczej GSW i miejscowej;
5.    parametrów instalacji odgromowej;
6.    sprawdzenie parametrów sieci elektrycznej.

Prace zakończone są sporządzeniem protokołów pokontrolnych.

SPECYFIKACJA NORM

PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona
przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)